Vedtægter

Vi er også en forening, der har følgende:

Vedtægter for foreningen “Underholdningsorkesteret Bordinghus Spillemænd”

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er “Underholdningsorkesteret bordinghus Spillemænd”.

Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune og kommunen er Bordinghus, Klitrosevej 30, 2770 Kastrup..

§ 2

Formål

Formålet  er at give orkesterets medlemmer give mulighed, samt skabe mulighed for samspil med andre.

§ 3

Medlemskab

For at blive medlem af foreningen skal man være fyldt 60 år og tilslutte sig foreningens formål og betale kontingent .

Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen få førstkommende generalforsamling.

§ 4

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Bestyrelse indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning og godkendelse af årsberetningen
 3. Fremlæggelse af årsregnskab og fastlæggelse af kontingent
 4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge føre generalforsamlingen.
 5. Valg til bestyrelsen og en suppleant
 6. Valg af revisor og én revisorsuppleant
 7. Eventuelt

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse skal sked med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der fremsat ønske om det.

§ 6

Foreningens bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse – og vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelse og revisor vælges således:

 • Formand – vælges lige år
 • Næstformand – vælges ulige år
 • Kasserer – vælges ulige år
 • Sekretær – vælges lige år
 • Bestyrelsesmedlem –  vælges hvert år
 • Bestyrelsessuppleant –  vælges hvert år
 • Revisor – vælges hvert år
 • Revisorsuppleant – vælges hvert år

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper

§ 7

Tegningsret og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.

Ved evt. salg af orkesterets egendele kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse,

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de på foreningen hvilende forpligtelser.

§  8

Kontingent

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 9

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 10

Regnskab og økonomi

Foreningens regnskabsår er 1. marts – 28. februar.

Det reviderede regnskab skal være udleveret til medlemmerne senest ved den ordinære generalforsamlings begyndelse.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, nar revisor ønsker det.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11

Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsning skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige musikalske formål.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den 15. marts 2018